PyKyra

PyKyra

alo – Open Source – Windows
PyKyra is a fast game development framework for Python. It is based in SDL and the Kyra engine. In addition to the standard features of Kyra, PyKyra also supports MPEG video, sound (MP3, Ogg Vorbis, Wav, and Multichannel module files), direct images reading, and much more.

Tổng quan

PyKyra là một Open Source phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi alo.

Phiên bản mới nhất của PyKyra hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/10/2009.

PyKyra đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

PyKyra Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho PyKyra!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.